درباره

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0022)http://langdon813.com/ -->
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Hacked By B4b4K KH4TaR | Ashiyane Digital Security Team</title>
</head>
<body onload="type_text()" ;="" background="" bgcolor="#000000" text="#00FFFF">
<style>
body {
    background: #000000 url() center;
    color: #ff0000;
    font-family: Courier New;
    font-size: 9px
}
#black{
    text-align: center;
    font-size:10px;
    font-weight: bold;
}
a:link, a:visited {font-weight:normal; text-decoration:none; color:#ff0000;}
a:hover {font-weight:bold; text-decoration:none; cursor:default;}
</style>

 <center>
<script>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<font face='Vivaldi' size=30><span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span></font>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];
setTimeout("farbschrift()",30);
}
// Zu Demonstrationszwecken*****************
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "! we love iran/Ashiyane Digital Security Team! "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
</script><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(153, 0, 0);" id="a0" class="a0">!</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(170, 0, 0);" id="a1" class="a1"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(187, 0, 0);" id="a2" class="a2">w</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(204, 0, 0);" id="a3" class="a3">e</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(221, 0, 0);" id="a4" class="a4"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(238, 0, 0);" id="a5" class="a5">l</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id="a6" class="a6">o</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(238, 0, 0);" id="a7" class="a7">v</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(221, 0, 0);" id="a8" class="a8">e</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(204, 0, 0);" id="a9" class="a9"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(187, 0, 0);" id="a10" class="a10">i</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(170, 0, 0);" id="a11" class="a11">r</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(153, 0, 0);" id="a12" class="a12">a</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(136, 0, 0);" id="a13" class="a13">n</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(119, 0, 0);" id="a14" class="a14">/</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(102, 0, 0);" id="a15" class="a15">A</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(85, 0, 0);" id="a16" class="a16">s</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(68, 0, 0);" id="a17" class="a17">h</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(51, 0, 0);" id="a18" class="a18">i</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(34, 0, 0);" id="a19" class="a19">y</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(17, 0, 0);" id="a20" class="a20">a</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" id="a21" class="a21">n</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(17, 0, 0);" id="a22" class="a22">e</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(34, 0, 0);" id="a23" class="a23"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(51, 0, 0);" id="a24" class="a24">D</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(68, 0, 0);" id="a25" class="a25">i</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(85, 0, 0);" id="a26" class="a26">g</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(102, 0, 0);" id="a27" class="a27">i</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(119, 0, 0);" id="a28" class="a28">t</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(136, 0, 0);" id="a29" class="a29">a</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(153, 0, 0);" id="a30" class="a30">l</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(170, 0, 0);" id="a31" class="a31"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(187, 0, 0);" id="a32" class="a32">S</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(204, 0, 0);" id="a33" class="a33">e</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(221, 0, 0);" id="a34" class="a34">c</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(238, 0, 0);" id="a35" class="a35">u</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id="a36" class="a36">r</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(238, 0, 0);" id="a37" class="a37">i</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(221, 0, 0);" id="a38" class="a38">t</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(204, 0, 0);" id="a39" class="a39">y</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(187, 0, 0);" id="a40" class="a40"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(170, 0, 0);" id="a41" class="a41">T</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(153, 0, 0);" id="a42" class="a42">e</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(136, 0, 0);" id="a43" class="a43">a</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(119, 0, 0);" id="a44" class="a44">m</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(102, 0, 0);" id="a45" class="a45">!</span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(85, 0, 0);" id="a46" class="a46"> </span></font><font size="30" face="Vivaldi"><span style="color: rgb(68, 0, 0);" id="a47" class="a47"></span></font>
 <center>
 
 
<center>
 
                <p align="center">
                </p><p align="center"><img src="B4b4K KH4TaR_files/xshot.gif"></p>
                <p align="center"><font color="#FFFFFF"><img src="B4b4K KH4TaR_files/aa.jpg" border="0" height="114" width="250"></font></p>
                <font color="#000000">

  <div id="matrix"><table style="background-color: rgb(0, 0, 0);" align="center" border="0"><tbody><tr><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y0"> </td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y1">&nbsp;</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y2">~</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y3">.</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y4">.</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y5">:</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y6">:</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y7">h</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y8">a</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y9">c</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y10">k</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y11">e</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y12">d</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y13"> </td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y14">b</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y15">y</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y16"> </td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y17">s</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y18">o</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y19">l</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y20">t</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y21">a</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y22">n</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y23">_</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y24">m</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y25">6</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y26">3</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y27">:</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y28">:</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y29">.</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y30">.</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y31">~</td><td style="color: rgb(185, 168, 88); font-weight: bold;" class="matrix" id="Mx0y32"> </td></tr></tbody></table></div>
  <p align="center"><font color="#00FF00">--== See in Your Server ==--</font></p>
                    <p align="center"><b><font color="#00FF00">&nbsp;
B4b4K KH4TaR</font></b></p>
<p align="center"><b><font color="#00FF00">Contact me <a href="http://www.ashiyane.org/">
<font color="#FFFFFF">:</font><font color="#00FF00"><span style="text-decoration: none"> www.ashiyane.org <br> Email: -------------</span></font></a></font></b></p>
<div style="width: 600px;height: 202px;" align="center">
 
<script language="Javascript">
 
<!--
 
var tl=new Array(
 
"Finding Vulnerability....................Bypassing Security....................Getting Access....................Defacing",
 
"Done........You Got hacked By B4b4K KH4TaR!!!",

"We demand justice for muslims all over the world!!",

" ^_~     ");
 
var speed=60;
 
var index=0; text_pos=0;
 
var str_length=tl[0].length;
 
var contents, row;
 
 
 
function type_text()
 
{
 
contents='';
 
row=Math.max(0,index-20);
 
while(row<index)
 
contents += tl[row++] + '\r\n';
 
document.forms[0].elements[0].value = contents + tl[index].substring(0,text_pos) + "_";
 
if(text_pos++==str_length)
 
{
 
text_pos=0;
 
index++;
 
if(index!=tl.length)
 
{
 
str_length=tl[index].length;
 
setTimeout("type_text()",1500);
 
}
 
} else
 
setTimeout("type_text()",speed);
 
}
 
//-->
 
</script>
 
<p align="center"></p><form>
    <textarea style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 255, 0);" name="about" readonly="readonly" rows="11" cols="60" wrap="soft">Finding Vulnerability....................Bypassing Security....................Getting Access....................Defacing
Done........You Got hacked By B4b4K KH4TaR!!!
We demand justice for muslims all over the world!!
 ^_~     _</textarea></form><p></p>
</div>
        </font>
<p></p>
                <p align="center">
<link rel="SHORTCUT ICON" type="Sacker" href="">

        <span>

<b><a>
        <font color="#00FF00" size="2">
<script>
 var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;
  if(navigator.appName == "Netscape") document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);
  function mischandler(){
   return false;
 }
  function mousehandler(e){
     var myevent = (isNS) ? e : event;
     var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;
    if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;
 }
 document.oncontextmenu = mischandler;
 document.onmousedown = mousehandler;
 document.onmouseup = mousehandler;
  </script><script language="JavaScript" type="text/javascript">

<!--
var rows=1; // must be an odd number
var speed=10; // lower is faster
var reveal=2; // between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears
var effectalign="center" //enter "center" to center it.

/***********************************************
* The Matrix Text Effect- by Richard Womersley (http://www.mf2fm.co.uk/rv)
* This notice must stay intact for use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
function matrix() {
if (!w3c && !ie45) return
var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
ma_txt=" "+ma_txt+" ";
columns=ma_txt.length;
if (w3c) {
while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
ma_tab=document.createElement("table");
ma_tab.setAttribute("border", 0);
ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
ma_bod=document.createElement("tbody");
for (x=0; x<rows; x++) {
ma_row=document.createElement("tr");
for (y=0; y<columns; y++) {
matemp=document.createElement("td");
matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
matemp.className="matrix";
matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
ma_row.appendChild(matemp);
}
ma_bod.appendChild(ma_row);
}
ma_tab.appendChild(ma_bod);
matrix.appendChild(ma_tab);
} else {
ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#00ccff">';
for (var x=0; x<rows; x++) {
ma_tab+='<t'+'r>';
for (var y=0; y<columns; y++) {
ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'">&nbsp;</'+'td>';
}
ma_tab+='</'+'tr>';
}
ma_tab+='</'+'table>';
matrix.innerHTML=ma_tab;
}
ma_cho=ma_txt;
for (x=0; x<columns; x++) {
ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
m_copo[x]=0;
}
ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
}

function mytricks() {
x=0;
for (y=0; y<columns; y++) {
x=x+(m_copo[y]==100);
ma_row=m_copo[y]%100;
if (ma_row && m_copo[y]<100) {
if (ma_row<rows+1) {
if (w3c) {
matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
}
else {
matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
matemp.innerHTML=m_coch[y];
}
matemp.style.color="#ffffff";
matemp.style.fontWeight="bold";
}
if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
matemp.style.fontWeight="normal";
matemp.style.color="#ffffff";
}
if (ma_row>2) {
matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
matemp.style.color="#ff0000";
}
if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
}
else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
m_copo[y]++;
}
}
if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
}

function zoomer(ycol) {
var mtmp, mtem, ytmp;
if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
}
mtmp.style.color="#b9a858";
mtmp.style.fontWeight="bold";
}
if (Math.random()<reveal) {
mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
}
if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
m_copo[ycol]+=199;
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}
else if (m_copo[ycol]>200) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
}
mtmp.style.fontWeight="normal";
mtem.style.fontWeight="normal";
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}
else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
}
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}

}
// -->
setTimeout('matrix()', 1);

col=0;
function fadein()
{
document.getElementById("fade1").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade2").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade3").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade4").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade5").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade6").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
col+=5;
if(col<255) setTimeout('fadein()', 1);
if(col==255) setTimeout('fadeout()', 1);
}

function fadeout()
{
document.getElementById("fade1").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade2").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade3").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade4").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade5").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
document.getElementById("fade6").style.color="rgb(" + col + ",0,0)";
col-=5;
if(col>0) setTimeout('fadeout()', 1);
if(col==0) setTimeout('fadein()', 1);
}

setTimeout('fadein()', 1);

</script><script>
//mouse
//Circling text trail- Tim Tilton
//Website: http://www.tempermedia.com/
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and more
function cursor_text_circle(){
// your message here
var msg='./B4b4K KH4TaR'.split('').reverse().join('');
var font='Verdana,Arial';
var size=3; // up to seven
var color='#00FF00';
// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
// Set this to 1 for just plain rotation w/out drag
var speed=.3;
// This is the rotation speed, set it negative if you want
// it to spin clockwise
var rotation=-.2;
// Alter no variables past here!, unless you are good
//---------------------------------------------------
var ns=(document.layers);var ie=(document.all);var dom=document.getElementById;msg=msg.split('');var n=msg.length;var a=size*13;var currStep=0;var ymouse=0;var xmouse=0;var props="<font face="+font+" size="+size+" color="+color+">";if (ie)window.pageYOffset=0// writes the messageif (ns){for (i=0; i < n; i++)document.write('<layer name="nsmsg'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+msg[i]+'</font></center></layer>');}else if (ie||dom){document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px;z-index:30000;"><div style="position:relative">');for (i=0; i < n; i++)document.write('<div id="iemsg'+(dom&&!ie? i:'')+'" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+'px;width:'+a+'px;text-align:center;font-weight:normal;cursor:default">'+props+msg[i]+'</font></div>');document.write('</div></div>');}(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;function Mouse(evnt){ymouse = (ns||(dom&&!ie))?evnt.pageY+20-(window.pageYOffset):event.y; // y-positionxmouse = (ns||(dom&&!ie))?evnt.pageX+20:event.x-20; // x-position}if (ns||ie||dom)(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;var y=new Array();var x=new Array();var Y=new Array();var X=new Array();for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0;}var iecompattest=function(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body;}var makecircle=function(){ // rotation propertiesif (ie) outer.style.top=iecompattest().scrollTop+'px';currStep-=rotation;for (i=0; i < n; i++){ // makes the circlevar d=(ns)?document.layers['nsmsg'+i]:ie? iemsg[i].style:document.getElementById('iemsg'+i).style;d.top=y[i]+a*Math.sin((currStep+i*1)/3.8)+window.pageYOffset-15+(ie||dom? 'px' : '');d.left=x[i]+a*Math.cos((currStep+i*1)/3.8)*2+(ie||dom? 'px' : ''); // remove *2 for just a plain circle, not oval}}var drag=function(){ // makes the resistancey[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);for (var i=1; i < n; i++){y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);}makecircle();// not rotation speed, leave at zerosetTimeout(function(){drag();},10);}if (ns||ie||dom)if ( typeof window.addEventListener != "undefined" )window.addEventListener( "load", drag, false );else if ( typeof window.attachEvent != "undefined" )window.attachEvent( "onload", drag );else {if ( window.onload != null ) {var oldOnload = window.onload;window.onload = function ( e ) {oldOnload( e );drag();};}elsewindow.onload = drag;}}cursor_text_circle();</script></font></a></b></span></p><div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px;z-index:30000;"><div style="position:relative"><div id="iemsg0" style="position: absolute; top: -8.68788px; left: 385.062px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial"> </font></font></a></b></div><div id="iemsg1" style="position: absolute; top: -14.781px; left: 244.979px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">3</font></font></a></b></div><div id="iemsg2" style="position: absolute; top: -13.5482px; left: 165.212px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">6</font></font></a></b></div><div id="iemsg3" style="position: absolute; top: -8.41858px; left: 129.644px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">m</font></font></a></b></div><div id="iemsg4" style="position: absolute; top: 0.0480578px; left: 116.418px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">_</font></font></a></b></div><div id="iemsg5" style="position: absolute; top: 9.19992px; left: 109.999px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">n</font></font></a></b></div><div id="iemsg6" style="position: absolute; top: 19.338px; left: 103.21px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">a</font></font></a></b></div><div id="iemsg7" style="position: absolute; top: 28.7643px; left: 94.242px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">t</font></font></a></b></div><div id="iemsg8" style="position: absolute; top: 36.8297px; left: 80.6445px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">l</font></font></a></b></div><div id="iemsg9" style="position: absolute; top: 42.979px; left: 64.2845px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">o</font></font></a></b></div><div id="iemsg10" style="position: absolute; top: 46.7887px; left: 45.2885px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">s</font></font></a></b></div><div id="iemsg11" style="position: absolute; top: 47.9966px; left: 24.9644px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">/</font></font></a></b></div><div id="iemsg12" style="position: absolute; top: 46.5193px; left: 4.71163px; height: 39px; width: 39px; text-align: center; font-weight: normal; cursor: default;"><b><a><font color="#00FF00" size="2"><font color="#00FF00" size="3" face="Verdana,Arial">.</font></font></a></b></div></div></div><p></p><b><a><font color="#00FF00" size="2">

                <table id="table1" border="0" width="49%">
                    <tbody><tr>
                        <td><span>
                        <b><a>

                        <font color="#00FF00" size="2">

                        </font></a><font color="#00FF00" size="2"><a>
                        <font color="#00FF00" size="2">
&nbsp;Greetz:</font></a></font></b></span></td>
                        <td width="522"><span>
                        <b><a>
                        <font color="#00FF00" size="2">
                        </font></a><font color="#00FF00" size="2"><a>

                        <font color="#00FF00" size="2">
<marquee height="18" width="522">
Greetz : | All Ashiyane Digital Security Team |Behrooz_Ice - Q7x -
Sha2ow - Virangar - Azazel - Ali_Eagle - ERroR - iman_taktaz -
PrinceofHacking - Black - Rz04 - ruin3r - M3QD4D - Classic - n3me3iz -
Zend - r3d.z0nE - Pr0grammer - unique2world - A.S.P.I.R.I.N -
*Alexander* - HASSAN20- AR455 - B3HR0Z - N4H - darkc0d3r - Milad-Bushehr
 - Azad� - angola - am118 - hashor - jooooondost - iMM0rTAL - Kaz3m -
majidflash - megacpu - MostafaBestMan - Mute - Sil3nt Di3 - The Smith -
X-HIDDEN-X - uranium - V!T0N - Unline |And All My best freind |
</marquee></font></a></font></b></span></td>

                    </tr>
                </tbody></table>
                </font><p><font color="#00FF00" size="2">
                <img src="B4b4K KH4TaR_files/9.gif" border="0" height="51" width="76"></font><font size="2"></font></p><p><font size="2">
                persian</font><font color="#00FF00" size="2">

</font>

        <font size="2">
                gulf</font><font color="#00FF00" size="2">

</font>
        <font color="#FFFFFF" size="2">
                for ever</font><font color="#00FF00" size="2"></font></p><p><font color="#00FF00" size="2">
                &nbsp;</font></p><div id="music"><font color="#00FF00" size="2">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="B4b4K KH4TaR_files/player_mp3_mini.swf" height="5" width="2"> <param name="movie" value="http://flash-mp3-player.net/medias/player_mp3_mini.swf"> <param name="bgcolor" value="#000000"><param name="FlashVars" value="mp3=http://www.mp3upload.ca/upload/50256-h4ck3d.mp3 &amp;autoplay=1"></object>
</font></div><font color="#00FF00" size="2">

</font></a></b></center></center></center></body></html>
گزارش تخلف
بعدی